2023

・ Taipei SOGO Department Store Zhongxiao Pavilion 3/21 ~ 4/5

・ Shin Kong Sanyue Taichung Zhonggang Store 4/4 ~ 18

・ Shin Kong Sanyue Tainan Xintiandi Xiaoshimen 6/8-25